درکِ معنای «وحدت وجود»

  • دوشنبه - 30 دی 1398
  • فهم وحدت وجود برای رسیدن به حقیقت توحید وجود و درکِ معنای «وحدت وجود» افزون بر لزومِ داشتنِ استعدادی بالا و ذوقی ویژه و حسن ظنّ به بزرگان اهل معرفت، بهره گرفتن از سیر و سلوکِ علمی و عملی امری اجتناب‌ناپذیر و غیر قابل انکار است؛ ...

    گالــــری