خداوند تعالی سرمایه را در وجود ما تعبیه کرده…

  • یکشنبه - 27 بهمن 1398
  • خواجه نصیرالدین در فصل تفکر کتاب شریف اوصاف الاشراف، تفکر و نظر را چنین تعریف میکند: هرچند در معنی تفکر وجوه بسیار گفته اند، خلاصه همه ی وجوه آنست(1) که تفکر سیر باطن انسانی است (2)از مبادی به مقاصد، و نظر را همین معنی کردند(3)     (1)تفکر را ...

    گالــــری