شرح کتاب اوصاف الاشراف . نگاه امام به مرجعیت (زهد…)

  • چهارشنبه - 11 دی 1398
  • حضرت آقای خزعلی را خدا رحمت کند؛ ایشان نقل میفرمودند که حضرت امام قبل ازاینکه تبعید بشوند، در قم تدریس داشفتند؛ در دروس اخلاقشان خیلی روی  این پافشاری داشتند که طلبه باید زاهد باشد... باید بی میل به مناصب و مقامات دنیوی بوده باشد؛ یک عده ...

    گالــــری