مقام زن در عرفان اسلامی

  • یکشنبه - 29 دی 1398
  • مقام زن در عرفان اسلامی در بیان حضرت استاد رمضانی:   زن با مرد از نظر عرفانی، هیچ تفاوتی ندارد. کمالاتی که برای سعادت انسان و کمال انسانی تعریف شده است مشترک بین زن و مرد است. به همان درجاتی که یک مرد می‌تواند دست پیدا کند، زن ...

    گالــــری