من از درمان و درد و هجران  پسندم  آنچه را جانان پسندد

  • چهارشنبه - 7 خرداد 1399
  • سالک تا موقعی که به هدف نرسیده، نیاز به خوف دارد…

  • یکشنبه - 14 اردیبهشت 1399
  •           سالک هم خوف را و هم حزن را لازم دارد... _تا چه زمانی؟ _تا موقعی که به هدف نرسد اینجوری است؛ خائف است؛ اما وقتی به مقصد رسید، مخصوصا به مقام رضا نائل گشت، خوفی نخواهد داشت؛ احساس امنیت می‌کند... در امنیت قرار می‌گیرد؛ چون بناست که او ...

    گالــــری