ارادت و مراد؛ از نظر شیخ الرئیس

  • یکشنبه - 6 مهر 1399
  •                       التفاتی داشته باشیم به شیخ الرئیس ابو علی سینا در مقامات العارفین در قضیه مراد و ارادت:   در فصل هفتم مقامات العارفین اشارات میفرماید: «اول درجات مقامات العارفین ما یسمو نهم  الاراده» یعنی نخستین درجه از درجات سیر وسلوک عارفان هست؛ وقتی که سیر را می‌خواهند شروع کنند، ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف (زهد نزد عارف و غیر عارف…)

  • شنبه - 14 دی 1398
  • تعریف زهد در کتاب: «زهد نقیض رغبت است؛ و زاهد کسی است باشد که او را بدانچه تعلق به دنیا دارد مانند ماکل و مشارب و ملابس و مساکن و مشتهیات و مستلذات دیگر و مال و جاه و ذکر خیر و قربت ملوک و ...

    گالــــری