شرح کتاب اوصاف الاشراف . معنای مراقبه در عرف عام

  • دوشنبه - 14 بهمن 1398
  • مراقبه ای که جناب خواجه در کتاب اوصاف الاشراف  میفرماید، عمده سخنش در مراقبه مواظبت کردن است؛ مواظبت کنیم که مبادا کاری از ما سر بزند که زحمات قبلی ما به هدر برود ... مبادا کاری از ما سر بزند که در مسیر رشد کمالات سدی ایجاد ...

    گالــــری