شرح کتاب اوصاف الاشراف (معنای ایمان)

  • سه شنبه - 26 آذر 1398
  • ایمان (باب اول کتاب) همانند سیر مکانی که نیاز به تمهید داریم وآن عبارت از مرکب و توشه است، در سیروسلوک هم شش امر به عنوان زاد مطرح است که اگر این امور فراهم نشود حرکت ممکن نیست، که اولین آن ایمان است. در شرح ایمان خواجه ...

    گالــــری