معنای لغوی عرفان

  • دوشنبه - 24 شهریور 1399
  •       از نظر لغت، بسیاری، عرفان را مرادف با علم و مطلق آگاهی و دانش گرفته اند، چنانکه در برخی معاجم لغوی  «عرف» به  «علم» تفسیر شده است. براساس مسامحه، ممکن است این تفسیر و این معنا را _البته با توجیهی_بپذیریم، اما اگر مسامحه را کنار بگذاریم ...

    گالــــری