شرح کتاب اوصاف الاشراف . معنای دقیق تر مراقبه

  • دوشنبه - 14 بهمن 1398
  • مراقبه که  در کتب فنی مثل "تحریر القواعد" مطرح است.اینطور بیان شده که انسان مواظب رقیب بوده باشد.   رقیب کیست؟ خدا خداست که رقیب ما است. خدا است که ما را مد نظر دارد و ما باید مواظبت کنیم که از او پوشیده نیستیم. پنهان نیستیم... تمام رفتار ...

    گالــــری