آیا به نظر امام، از فلسفه و عرفان، معرفت حاصل نمی‌ شود؟ (پاسخ به برداشتی از استاد حکیمی)

  • سه شنبه - 1 بهمن 1398
  • پاسخ به شبهات پاسخ به برداشتی از استاد حکیمی   آیا به نظر امام، از فلسفه و عرفان، معرفت حاصل نمی‌ شود؟ حضرت امام خمینی (ره) فرمایشی را درباره معارف قرآن فرموده‌ اند که آقای حکیمی از آنها مثل دیگر موارد استفاده ابزاری کرده است. ایشان در صفحه 91 ...

    گالــــری