معرفی کتاب الهی نامه

  • چهارشنبه - 9 بهمن 1398
  • معرفی کتاب های عرفانی الهى نامه‏ اثر علامه حسن زاده آملی     _الهى نامه على رغم كوچكى حجمش، كتاب پرسوز و گدازى است كه‏ مرغ روح را در بيكران فضاى عرفانى به پرواز در آورده و تا اوج خلوتگه عشاق پاك باخته همراهيش مى كند. _الهى نامه گدازه هاى ...

    گالــــری