عرفان و فلسفه کشک است!!!

  • سه شنبه - 8 بهمن 1398
  • عرفان و فلسفه کشک است. هر چه هست در قرآن و روایات است!؟...   پاسخ حضرت استاد رمضانی:   _برای تفکیک معنایی وجود دارد که اگر مراد آقایان از تفکیک آن معنا باشد خیلی راحت می‌ توان با تفکیک و تفکیکیان کنار آمد و اصلا نزاعی در کار نیست ...

    گالــــری