باید رجاء را مدیریت کرد…

  • یکشنبه - 7 اردیبهشت 1399
  •           رجاء را باید مدیریت کنیم... یعنی چه؟ یعنی مبادا این رجاء و امیدواری منجر به این بشود  به اینکه شخص دیگه کاملا خودش را در امان ببیند و بی خیال بوده باشد و از مکر خدا و استدراج حق غافل شود؛ که غافل شدن از مکر خدا ...

    گالــــری