باید خوف را مدیریت کرد…

  • یکشنبه - 7 اردیبهشت 1399
  •     باید مدیریت کرد... خوف را...   مدیریت خوف به این است که تا آن اندازه ای بترسیم که مواظب بوده باشیم، مبادا رودست بخوریم... حرکت کنیم، سیر داشته باشیم، فعالیت داشته باشیم، اما ترسان از اینکه مبادا شیطان پشت ما را خاک کند یا از نفس سیلی بخوریم... درعین ...

    گالــــری