فارغ بودن؛ سِر قدرت آقای محمد حسن طباطبایی در امور ماورایی

  • سه شنبه - 22 بهمن 1398
  • حضرت استاد رمضانی:   حضرت علامه حسن زاده میفرمودند: اخوی علامه طباطبایی، محمد حسن الهی طباطبایی، در مقایسه با خود علامه محمد حسین طباطبایی، از نظر علوم و معارف و ... هر دو هم درس بودند، هم استاد بودند؛ پیش یک استاد درس خواندند، در یک حوزه ...

    گالــــری