به دنبال کسب باش!

  • شنبه - 26 بهمن 1398
  • جناب صاحب ریاض(آقا سید علی) در شرح المختصر نافع محقق حلی (ریاض المسائل، شرح المختصر النافع علامه حلی است) ایشان وقتی به بحث "معرفت وقت قبله" کتاب صلاة مختصر، رسید، دید بدون هیئت نمیشود خلاصه به فکر این افتاد کسی را پیدا کند و پیش او هیئت بخواند گفتن ...

    گالــــری