خوشا آنانکه دائم در نمازنند…

  • چهارشنبه - 30 بهمن 1398
  •     درعلم هندسه، برای بدست آوردن محیط دایره مثلا، بچه ها را آموزش می‌دهند که قطر را ضرب ۳/۱۴ کنند؛ (فرمولی برای بدست آوردن محیط می‌دهند) خب این را حفظ می‌کند؛ خب خوب هست؛ در آغاز باید همینطوری یاد داد؛ اما وقتی شخص در محیط دانشگاه ...

    گالــــری