نیستان حق…

  • سه شنبه - 17 فروردین 1400
  •           بشنو این نی چون شکایت می‌کند    از جداییها حکایت می‌کند کز نیستان تا مرا ببریده‌اند      در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند   نیستان حق! ما همه سابقه ی عالم اله را داریم؛ ریشه در عالم اله داریم؛ از کارخانه ی صنع الهی صادر شدیم؛ قارچ نیستیم ...

    شوق؛ حین و قبل از سلوک

  • دوشنبه - 16 فروردین 1400
  •             جناب خواجه نصیر در فصل شوق اوصاف الاشراف چنین آورده: «و در حال سلوک بعد از اشتداد ارادت شوق ضروری باشد (1)که پیش از سلوک چون شعور بکمال مطلوب حاصل شود و قدرت سیر به آن منضم نباشد و صبر بر مفارقت نقصان پذیرد و شوق ...

    گالــــری