دفتر دل، در حالت توجه، پاگرفت…

  • جمعه - 25 بهمن 1398
  •   خلوت و فکر و تمرکز؛ به خود فرو رفتن... در خود فرو رفتن... و به خود اندیشه کردن... که من کی ام؟! من چه ام؟! هستی من از کجاست؟! از کجا سربرآورده ام؟ از کجا ساپورت میشوم؟ اینها خیلی شیرین است...   هرچه این تفکر و تمرکز عمیق تر، حالات،با تداوم‌ بیشتر... هرچه سطحی تر، آنی تر...   حضرت ...

    مجلس انس

  • جمعه - 25 بهمن 1398
  • مجلس انس، تفکر، تمرکز اینطور است: طاهر، پاک و پاکیزه و مجلس خالی از اغیار، مجلسی همه محرم، همه ملتفت... بدون مزاحم... دعایی گفته می‌شود، ذکری خوانده می‌شود، توسلی صورت می‌گیرد... تکرار می‌شود، تکرار می‌شود و... اصرار می‌شود... اصرار می‌شود... یهو می‌بینید یک درخششی صورت گرفت‌! یک عطری فضا راپر کرد ...

    گالــــری