تفاوت عرفان نظری و عرفان عملی

  • شنبه - 17 آبان 1399
  •                 عرفان در اصطلاح، عبارت از شناخت عمیق قلبی نسبت به خداوند، اسماء، صفات و افعال اوست، که اگر این شناخت با طی مراحل، منازل، مقامات و درجات سیروسلوک  و از راه کشف و شهود برای انسان حاصل شود، از آن به عرفان عملی و تصوف ...

    گالــــری