شرح کتاب اوصاف الاشراف . فکر لطیف …

  • سه شنبه - 24 دی 1398
  • فکر لطیف: افکاری که انسان را به سمت و سوی لطافت سوق بدهد... مطالعاتی که انسان را به سوی لطافت حرکت بدهد؛ فکر کثیف، انسان را کثیف میکند... فکر لطیف، انسان را لطیف میکند... خیر خواه دیگران بودن... انسان نقشه که میکشد نقشه ی خیر بکشد... اگر چنانچه عملی را ...

    گالــــری