دیوانه تو هر دو جهان را چه کند

  • چهارشنبه - 23 بهمن 1398
  • علامه طباطبایی در رساله الولایه صریحا میفرماید: که لقاء الله نصیب کسی میشود که هم از دنیا گذشته باشد و هم از آخرت   که: دنیا حرام علی اهل الاخرة والاخرة حرام علی اهل الدنیا و هما حرامان علی اهل الله تعالی دنیا بر اهل آخرت حرام است(حرمت تشریعی، شرعا برایشان حرام ...

    گالــــری