من در نزد گمان بنده ی خود هستم…

  • چهارشنبه - 17 اردیبهشت 1399
  •                 «انا عند ظن عبدی بی» حدیث قدسی هست که؛  «من در نزد گمان بنده ی خود هستم؛ اگر به من بدگمان است، خب برایش چیزی به هم نمیخورد؛ اگر به من خوش گمان است و به من اعتماد دارد و سوء ظن ندارد، خب خیرش را ...

    گالــــری