عرفان نظری چیست؟

 • چهارشنبه - 9 مهر 1399
 •           عرفان نظری یک علم نظری است که برای خودش موضوع، مبانی، مبادی تصوریه و مبادی تصدیقی، مسائل و غایتی دارد. علامه داوود قیصری در شرح تائیه ابن فارض، در تعریف عرفان نظری میگوید: «هو العلم بالله سبحانه من حیث اسمائه و صفاته و مظاهر و احوال ...

  صوفی از نگاه مرحوم الهی قمشه ای

 • یکشنبه - 30 شهریور 1399
 •                       حضرت استاد حسن زاده آملی از استادشان مرحوم الهی قمشه ای نقل میفرمایند: «به طور کلی اگر معنی تصوف و صوفی عالمان ربّانی هستند که دارای مقام معرفت الله و تخلق به اخلاق الله و تهذیب نفس به عبادت و ریاضت و مجاهده است و ...

  فناء فی الله مدنظر عارف چیست؟

 • یکشنبه - 18 اسفند 1398
 •       فناء فی الله (که عارف می‌خواهد) چه هست؟   پاسخ حضرت استاد رمضانی : یک بیان تمثیلی مطرح میکنم و از این بیان هرچه توانستیم تبیین کنیم و شما گرفتید، همان است... از این بیشتر نمی‌شود... یک ذغال سرد را در نظر بگیرید که سیاه است و سرد؛ این ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف (علمِ محض، منجر به عمل نمیشود…)

 • شنبه - 30 آذر 1398
 • علمِ محض، منجر به عمل نمیشود؛ نیت میخواهد. نیت به معنی قصد است.و قصد هم واسطه است، بین علم و عمل. شما وقتی "دانستید"، میخواهید کارکنید. حالا باید نیت درکار بوده باشد، باید قصد کرد، تاعمل از آن حاصل شود.  و "مبدا "سیرو سلوک "قصد" ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف (حالات)

 • دوشنبه - 25 آذر 1398
 • حالات  "در اثنای سلوک "  پیش می آید... که خواجه حالاتی که بر سالک عارض میشود را نیز شش امر میداند: «ارادت , شوق , محبت , معرفت , یقین , سکون» و حالاتی  "بعد از وصول"   پیش می آید(حالات نهایی)؛ که اینجا هم شش ...

  گالــــری