کتاب گام نخستین

  • یکشنبه - 29 دی 1398
  • کتاب گام نخستین، نوشته آیت الله استاد حسن رمضانی، درباره خودسازی، تقوا و عبادت، یکی از کتابهای مفیدی است که میتوانید با مطالعه آن به فلسفه روزه و عبادت برسید.

    گالــــری