چگونه است که حقیقت محمدیه نخستین صادر محسوب می ‌شود، مگر خودش مخلوق اول نیست؟

  • یکشنبه - 29 دی 1398
  • چگونه است که حقیقت محمدیه، نخستین صادر محسوب می ‌شود، مگر خودش مخلوق اول نیست؟ _ در فضای عرفان، یک مفهوم صادر نخستین و یک مفهوم خلق نخستین داریم. در برابر هر دوی اینها حق تبارک و تعالی قرار دارد که مصدر است، مصدر یعنی محل ...

    گالــــری