پاسخ به نگاه برخی علما و فقها به عرفان

  • پنجشنبه - 22 آبان 1399
  •             عده ای از علما و فقها که کم هم نیستند آن طور که باید در جریان عرفان اسلامی قرار نگرفته اند، لذا هم برای خود و هم برای دیگران و نیز مقلدان خود مایه ی زحمت شده اند، چون گمان می کنند عرفان، چیزی من ...

    گالــــری