شرح کتاب اوصاف الاشراف . فصل ششم؛ اخلاص

  • سه شنبه - 3 دی 1398
  • فصل چهارم (نیت)را طوری گفتیم که اخلاص را هم دربرگرفت. نیت را به انگیزه تعبیرکردیم. _چه انگیزه ای ما را به حرکت قربی وتقرب الی الله وادار میکند ؟ _فقط و فقط خدا! حب دنیا و... که مانع راه است... حتی گفتیم ترس از جهنم و طمع در بهشت ...

    گالــــری