استاد حسن رمضانی

شرح کتاب اوصاف الاشراف (فصل دویم؛ ثبات)

  • جمعه - 29 آذر 1398
  • چنانچه گفته شد؛ در سیر و سلوک، قدم اول ایمان بود و حالا قدم دوم باید به ثبت برسانیم، رها نشود. قطعا "از شما حرکت ، از خدا برکت". کار اول را ما باید انجام بدهیم؛ لذا نگفته "از خدا برکت از تو حرکت" ؛چراکه کار، کارِماست. ما ...

    گالــــری