فایده ی خوف و رجا

  • چهارشنبه - 17 اردیبهشت 1399
  •                 خوف این فایده را دارد که انسان را دارای احتیاط می‌کند؛ دارای مواظبت می‌کند. همینطور رجاء دارای فایده است؛ انسان تشویق می‌شود. دلش گرم می‌شود و سِیر را جدی می‌گیرد؛ سلوک را جدی می‌گیرد. اگر ناامید بوده باشد و امید او دچار یأس بوده باشد، دست ...

    گالــــری