شرح کتاب اوصاف الاشراف . غضب در او مرده بود…

  • یکشنبه - 22 دی 1398
  • یک آقایی (جناب دکتر نورالهیان که به رحمت خدا رفتند) در مشهد، جزء تفکیکی ها بود؛ ایشان برای من(استاد رمضانی) نقل میکرد که؛ _من راننده علامه طباطبایی بودم؛ یکی از موارد قرار بود ایشان را به زشک ببرم ( که 30 یا 40 کیلومتری مشهد هست)؛ ...

    گالــــری