شرح کتاب اوصاف الاشراف . مطلوبیت علوم رسمی برابر جهل (عبور باید کرد…)

  • سه شنبه - 26 آذر 1398
  • شیخ بهایی:علم رسمی سر به سر قیل است و قال / نه از آن کیفیتی حاصل نه حال وی ميگويد: دانستن علوم رسمی يقينا مطلوب است ؛ اما در مقابل جهل. پس همين که به این علوم دست پیدا کردی، نباید توقف کنی، باید عبور کنی ...

    گالــــری