دلم ناراضی است…

  • جمعه - 2 اسفند 1398
  •     حضرت استاد علامه حسن زاده می‌فرمود: ما در این  هیئت و زیج  خیلی تدریس کردیم. افراد مختلف آمدند و رفتند؛ دلم خیلی ناراضی هست که بین این همه افراد  که ما زحمت کشیدیم یک نفر پیدا نشد که مستخرج بشود و بتواند از زیج استخراج تقویم ...

    زیج

  • جمعه - 2 اسفند 1398
  •   در منزل تفکر و فکر، که یک سیر و حرکت است، ما باید، برای مبدأ سیر و حرکت یک آغازی داشته باشیم؛ چون حرکت، بدون مبدأ سیر، معنی ندارد؛ مبدا، منتها و مراحل و منازل فی مابین می‌خواهد. مبدا فکر، آیات است؛ چه آیات آفاقی وچه ...

    گالــــری