علم ادیان و علم ابدان

  • دوشنبه - 28 بهمن 1398
  •     به یک اعتباری علم را به دوقسم که در برابر هم قرار می‌گیرند، تقسیم میکنیم؛ در روایت هست: علم الادیان و علم الابدان علم ادیان و علم ابدان   اما با یک نگاه، علم الابدان هم  زیر مجموعه ی علم الادیان میشود؛ _چرا؟ _چون شما در علم ادیان چه را ...

    گالــــری