تحولی که امام در عرفان اسلامی ایجاد کرد…

  • جمعه - 4 بهمن 1398
  • حضرت  استاد حسن رمضانی: اگر به میراث عرفانی خودمان باز گردیم، بهترین وجه آن را در وجود حضرت امام خواهیم دید... به تعبیر دیگر، آنچه را که امام دارا بود امری جدید، ابتکاری غیر مسبوق به سابقه نیست؛ بلکه در راستای همان عرفان اصیل اسلامی است که ...

    نقد سخن استاد حکیمی درباره علامه طباطبایی (ره)

  • شنبه - 28 دی 1398
  • نقد سخن استاد حکیمی درباره علامه طباطبایی (ره)   نظر علاّمه درباره جمع بین قرآن و عرفان و برهان استاد محمد رضا حکیمی در پاورقی صفحه 226 کتاب معاد جسمانی می‌نویسد: «گویا ایشان.... نیز مطلب صریح و قاطع علاّمه را در تفسیر المیزان ندیده است که جمع بین ...

    گالــــری