جان کندن دارد!..

  • دوشنبه - 22 اردیبهشت 1399
  •       حضرت استاد رمضانی:   شرح حال علاءالدوله سمنانی را به مناسبتی میدیدم؛ در شرح حال این مرد بزرگ ثبت شده است که ایشان در دو مقطع مشغول به  اربعینیات شد؛ در یک مقطع صد و پنجاه اربعین، در یک مقطع دیگر صدو سی اربعین، اینطور افراد واقعا با همت، ...

    گالــــری