شرح کتاب اوصاف الاشراف (چهار مرتبه ی عقل)

  • شنبه - 30 آذر 1398
  • مبانی مشاء، چهار مرتبه برای "عقل" قرارداده که بسیار زیبا و قابل پذیرش است : 1)عقل هيولاني مرتبه ای از عقل که انسان هیچ چیز را بالفعل نمیداند و فقط قابل است. که این آیه از قرآن قابل تطبیق با این مرحله است :«واللَّه ُ اَخرَجَکُم مِن بُطُونِ ...

    گالــــری