استعداد،نیاز انسان سالک

  • یکشنبه - 23 خرداد 1400
  • [video width="568" height="320" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/06/VID_20210613_091541_953.mp4"][/video]

    اثار تقوا

  • پنجشنبه - 20 خرداد 1400
  • [video width="568" height="320" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/06/1_1017721088.mp4"][/video]

    دو بعد انسان

  • یکشنبه - 9 خرداد 1400
  • [video width="360" height="640" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210530_092305_077.mp4"][/video]

    باز نگری به گذشته و توجه به توفیقات

  • یکشنبه - 9 خرداد 1400
  • [video width="486" height="864" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210530_091638_490.mp4"][/video]

    اهمیت استاد

  • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
  • [video width="480" height="480" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_105112_417.mp4"][/video]

    مراحل استغفار حقیقی

  • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
  • [video width="640" height="640" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_104407_849.mp4"][/video]

    لَیسَ العِلمُ بِتَعلُم

  • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
  • [video width="320" height="320" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_103928_148.mp4"][/video]

    جام ادب

  • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
  • [video width="480" height="480" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_101838_183.mp4"][/video]

    نماز شب الهی یا شیطانی؟

  • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
  • [video width="568" height="320" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_101341_015.mp4"][/video]

    آداب سالکان

  • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
  • [video width="320" height="320" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_100953_594.mp4"][/video]

    گالــــری