شرح کتاب اوصاف الاشراف . در معنای نام کتاب

  • یکشنبه - 24 آذر 1398
  • در معنی "اوصاف الاشراف" باید گفت: ویژگی, حالات, خصوصیات انسانهای باشرف است. منظور از "اشراف" انسانهای شریف است. شریف, ناظر به عمل اثباتی است, برابر عزت که عمل صلبی است. "بایدها", تعبیر به "شرف" و "نباید ها" تعبیر به "عز" میشود. "عز" یعنی ...

    گالــــری