تحولی که امام در عرفان اسلامی ایجاد کرد…

  • جمعه - 4 بهمن 1398
  • حضرت  استاد حسن رمضانی: اگر به میراث عرفانی خودمان باز گردیم، بهترین وجه آن را در وجود حضرت امام خواهیم دید... به تعبیر دیگر، آنچه را که امام دارا بود امری جدید، ابتکاری غیر مسبوق به سابقه نیست؛ بلکه در راستای همان عرفان اصیل اسلامی است که ...

    گالــــری