رابطه بهشت و جهنم با اعمال انسان

  • شنبه - 5 بهمن 1398
  • رابطه بهشت و جهنم با اعمال انسان چه نوع رابطه ‏اى‏است؟ آيا بهشت ‏يا جهنم جايى است ‏ساخته و پرداخته، بدون آن كه خود انسان درساختن آن نقشى داشته باشد؟ آيا انواع عذاب ‏ها و تنعماتى كه در بهشت و جهنم ‏وجود دارند، امورى هستند كه از ...

    گالــــری