نمیخواهیم عبد خدا باشیم… یا نمیتوانیم عبد خدا باشیم…

  • پنجشنبه - 7 فروردین 1399
  •     ما که با اندک ناگواری که پیش می آید ناراحت میشویم؛ دچار حزن میشویم... یا وقتی اوضاع بر طبق میل ما است, خوشحالی غیر قابل وصف برایمان رخ میدهد... و وقتی دنیا بر میل ما بچرخد در پوست خود نمیگنجیم... این حزن ها و استرس ها ...

    گالــــری