بهترین کتاب عرفان عملی چه کتابی است؟

  • سه شنبه - 25 شهریور 1399
  •                           از بهترین کتاب‌ها برای علم عرفان عملی، کتاب منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری با شرح مولی عبدالرزاق قاسانی است.       منبع:کتاب عرفان علامه در بیان استاد حسن رمضانی

    گالــــری