صوت درس شرح الاسماء

  • دوشنبه - 14 بهمن 1398
  • شرح دعای جوشن کبیر  صوت درس شرح الاسماء / حضرت استاد رمضانی             جلسه 1 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/1_96.11.3_مقدمه.mp3"][/audio]   جلسه2 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/2_96.11.4_مقدمه.mp3"][/audio]   جلسه3 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/3_96_11_10_p21_بسم_الله_الرحمن_الحیم،.mp3"][/audio]   جلسه4 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/4_96_11_11_259_و_إنّی_کنت_فی_بعض.mp3"][/audio]   جلسه5 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/5_313_96_11_17_و_لکون_المیم_حرف.mp3"][/audio]   جلسه6 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/6_313_96_11_18_دثبات_الانیّة_و_ان.mp3"][/audio]   جلسه7 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/7_321_96.11.24_أسئلک.mp3"][/audio]  

    گالــــری