صوت حدیث سحر

  • یکشنبه - 13 بهمن 1398
  • صوت حدیث سحر های ماه مبارک رمضان/ بیانات حضرت استاد رمضانی         اصوات حدیث سحر  طی 29 صوت در دسترس علاقمندان علم و معرفت قرا گرفته است:   صوت شماره 1 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/01d1394032800h14m00s-00h33m10s.mp3"][/audio]   صوت شماره2 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/02d1394032900h15m30s-00h44m10s.mp3"][/audio]   شماره3 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/03d1394033000h14m00s-00h34m50s.mp3"][/audio]   صوت شماره4 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/04d1394033100h16m00s-00h33m50s.mp3"][/audio]   صوت شماره5 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/05d1394040100h14m37s-00h33m40s.mp3"][/audio]   صوت شماره6 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/06d1394040200h16m00s-00h36m00s.mp3"][/audio]   صوت شماره7 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/07d1394040300h19m00s-00h37m10s.mp3"][/audio]   صوت شماره8 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/08d1394040400h13m10s-00h30m45s.mp3"][/audio]   صوت شماره9 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/09d1394040500h16m00s-00h38m00s.mp3"][/audio]   صوت شماره10 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/10d1394040600h14m45s-00h34m40s.mp3"][/audio]   صوت ...

    گالــــری