صوت جلسات محاسبه

  • یکشنبه - 6 بهمن 1398
  • عرفان عملی/ منازل سیرو سلوک/ حضرت استاد رمضانی   اصوات جلسات محاسبه در 8 جلسه دردسترس عزیزان قرار دارد:   محاسبه . جلسه1 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/1-mohasebe1.mp3"][/audio]   محاسبه. جلسه2 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/2-mohasebe.mp3"][/audio]   محاسبه.جلسه3 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/3-mohasebe.mp3"][/audio]   محاسبه. جلسه4 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/4-mohasebe.mp3"][/audio]   محاسبه. جلسه5 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/5-mohasebe.mp3"][/audio]   محاسبه. جلسه6 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/6-mohasebe.mp3"][/audio]   محاسبه. جلسه7 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/7-mohasebe.mp3"][/audio]   محاسبه. جلسه8 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/8-mohasebe.mp3"][/audio]          

    گالــــری