سماع در عرفان اسلامی

  • پنجشنبه - 3 بهمن 1398
  • صوت جلسات حضرت استاد رمضانی در مورد سماع در عرفان اسلامی   اصوات جلسات سماع در عرفان اسلامی طی 9 جلسه در دسترس عزیزان میباشد:                     جلسه1 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/001.mp3"][/audio]   جلسه2 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/002.mp3"][/audio]   جلسه3 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/003.mp3"][/audio]   جلسه4 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/004.mp3"][/audio]   جلسه5 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/005.mp3"][/audio]     جلسه6 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/006.mp3"][/audio]     جلسه7 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/008.mp3"][/audio]     جلسه8 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/008.mp3"][/audio]     جلسه 9   [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/009.mp3"][/audio]      

    گالــــری