شرح کتاب اوصاف الاشراف . صدیق کیست؟

  • یکشنبه - 1 دی 1398
  • "صدیق" کسی است که در هیچ رتبه از مراتب وجودی او خلاف نمیتوان یافت، نه به عین؛ نه به اثر؛ نه خود خلاف، نه آثار آن. این همان بحث عصمت است(معصوم بودن). "صدیق" علاوه بر اینکه پیشه اش صداقت و راستی است (همانند صادق)، اما زائد برآن ...

    گالــــری