شرح کتاب اوصاف الاشراف . خصوصیات کسی که دچار نسیان منت شده است

 • پنجشنبه - 5 دی 1398
 • در "منازل السائِرین" در فرمایشات خواجه عبدالله انصاری عرض کردیم، تقریبا همینطور همانند کتاب اوصاف الاشراف, در انواع توبه, توبه ی عام و خاص و اخص (تثلیث) مطرح است. در صد میدان نیز همینطور آمده، منتها فرق هایی باهم دارد. در"صد میدان" نیز گفتیم: توبه عاصی، ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . خصوصیات کسی که عمل خودرا بزرگ میشمارد

 • چهارشنبه - 4 دی 1398
 • جناب خواجه عبدالله انصاری در کتاب در صد میدان، برای "مطیع" که عمل خودش رابزرگ میشمارد, سه خصوصیت بیان میکند: 1)اولین خصوصیتی که بیان میکند اینست که؛ عیبِ عملِ خودش را دنبال نمیکند. ناجستن عیب  از عمل؛ آفت شناسی, آسیب شناسی نسبت به اعمالش ندارد. 2)دوم اینکه ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . خصوصیات کسی که گناه راسبک میشمارد

 • چهارشنبه - 4 دی 1398
 • خواجه عبدالله انصاری در کتاب صدمیدان, برای هر کدام از این دسته افرادی که باید توبه کنند، ۳خصوصیت ذکر میکند: _کسی که گناه را سبک میشمارد؛ 1)یکی از خصوصیانش این است که با بَدان الفت میگیرد . ‍میداند از نشست و برخاست با اشخاص ناباب بد می آورد، نشست ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . انواع توبه از نظر خواجه عبدالله انصاری

 • چهارشنبه - 4 دی 1398
 • در"صد میدان" جناب خواجه عبدالله انصاری, سخن از توبه عام دارد؛ توبه خاص؛ توبه اخص . یا سخن از توبه عاصی, توبه مطیع و توبه عارف دارد. کسی که مطیع است، باید یک طور توبه کند، عارف یک طور توبه کند. توبه عاصی مشخص است از گناه، ...

  گالــــری